Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis a přijímání dětí

 

  • Termín přijímacího řízení vyhlašuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem, zpravidla bývá v květnu na následující školní rok. O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím internetových stránek.
  • K přijetí dítěte je potřeba odevzdat matriční list potvrzený pediatrem, případně i rozhodnutí ZŠ o odkladu školní docházky.
  • O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy, stanoví zkušební dobu 3 měsíců.
  • Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku (pokud se uvolní místo), přihlášku do MŠ obdrží u ředitelky školy.
  • O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, registrujícího lékaře pro děti a dorost a na základě písemné žádosti rodičů.
  • Při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim, rodiče se mohou s učitelkami dohodnout na vhodném postupu.
  • K zápisu se dostaví rodiče osobně s dítětem. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i během školního roku.
  • Do MŠ může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  • V době přerušení provozu MŠ (červenec nebo srpen) přijímá děti pouze v nejnutnějších případech náhradní MŠ. Rodiče se osobně na jmenovanou MŠ dostaví k vyřízení administrativy o přijetí.
  • Dítě odhlašuje v MŠ zákonný zástupce Žádostí o odhlášení, dítě odcházející do ZŠ jen podpisem na matričním listu.

 

Informace pro rodiče  zde

Přihláška do MŠ zde

Kritéria pro přijetí zde

Žádost - potvrzení lékaře  zde

Souhlas s nakládáním s osobními údaji  zde